Become a dealer?

 • Incl.Excl.
  BTW
 • Klantenservice
  0
  Sluiten

  Categorieën

  Filters

   Algemene voorwaarden

   Algemene voorwaarden LEDdistrict.nl

   INHOUD

   ARTIKEL 1 – Definities 1
   ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 2
   ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 2
   ARTIKEL 4 – Het aanbod 3
   ARTIKEL 5 – De overeenkomst 4
   ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 4
   ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 5
   ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 5
   ARTIKEL 9 – De prijs 5
   ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie 6
   ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 6
   ARTIKEL 12 – Duurtransacties 7
   ARTIKEL 13 – Betaling 7
   ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 7
   ARTIKEL 15 – Geschillen 8

   ARTIKEL 1 – Definities

   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
   tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
   meer technieken voor communicatie op afstand;
   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
   van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
   Dag: kalenderdag;
   Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

   ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer

   Bedrijfsgegevens

   LEDdistrict.nl
   Onderdeel van Iregeo E-commerce B.V.
   Vleetstraat 14B
   1446 AP Purmerend
   (Tegenover Citroen)

   Financiële gegevens

   Naam rekening: LED-Gigant.nl
   IBAN: NL62 KNAB 0254 9947 17
   BIC: KNABNL2H
   KvK: 82211108
   BTW: NL862378011B01

   ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
   op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
   2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
   Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
   redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
   worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
   zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
   het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
   algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
   worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
   manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
   redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
   worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
   worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
   weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
   dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
   overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
   algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
   meest gunstig is.

   ARTIKEL 4 – Het aanbod

   1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
   wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
   2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
   producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
   beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
   gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
   aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod
   binden de ondernemer niet.
   3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
   rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
   Dit betreft in het bijzonder:
   − de prijs inclusief belastingen;
   − de eventuele kosten van aflevering;
   − de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
   daarvoor nodig zijn;
   − het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   − de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
   − de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand
   doen van de prijs;
   − de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
   gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
   andere grondslag dan het basistarief;
   − indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze
   deze voor de consument te raadplegen is;
   − de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door
   hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze
   waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
   − de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
   gesloten;
   − de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
   waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
   en
   − de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst
   die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

   ARTIKEL 5 – De overeenkomst

   1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
   moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
   daarbij gestelde voorwaarden.
   2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
   ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
   het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
   consument de overeenkomst ontbinden.
   3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
   technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
   overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
   elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
   acht nemen.
   4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
   consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
   factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
   afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
   overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag
   te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
   5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
   schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
   manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
   klachten terecht kan;
   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
   herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
   uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
   d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
   ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
   der overeenkomst;
   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
   heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
   6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of
   diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

   Bij levering van producten:

   1 . Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
   2 . Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   3 . Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
   4 . Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

   Bij levering van diensten:
   1 . Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
   2 . Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

   ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping

   1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
   kosten van terugzending voor zijn rekening.
   2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
   mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

   ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

   1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
   2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
   consument;
   b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   d. die snel kunnen bederven of verouderen;
   e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
   ondernemer geen invloed heeft;
   f. voor losse kranten en tijdschriften;
   g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
   verzegeling heeft verbroken.
   3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
   a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
   een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
   voordat de bedenktijd is verstreken;
   c. betreffende weddenschappen en loterijen.

   ARTIKEL 9 – De prijs

   1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
   aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
   gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
   2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
   prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
   ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
   aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden
   bij het aanbod vermeld.
   3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
   alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
   alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag
   waarop de prijsverhoging ingaat.
   5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

   ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie

   1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
   overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
   deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
   overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
   2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet
   niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming
   in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan
   doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

   ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering

   1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
   ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
   beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
   gemaakt.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
   vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
   binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
   bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
   gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand
   nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
   om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
   4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
   consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
   ontbinding, terugbetalen.
   5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
   zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
   bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
   artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
   uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
   6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
   bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is
   overeengekomen.

   ARTIKEL 12 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

   Opzegging
   1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
   Verlenging
   4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
   5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
   7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
   Duur
   8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

   ARTIKEL 13 – Betaling

   1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde
   bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval
   van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de
   deze overeenkomst betreffende bescheiden.
   2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer
   een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
   bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van
   de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
   plaatsgevonden.
   3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
   onverwijld aan de ondernemer te melden.
   4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
   beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
   in rekening te brengen.

   ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

   1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
   2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
   3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
   5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. 6. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
   7. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

   Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
   Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
   ARTIKEL 15 – Geschillen

   1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
   voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering
   van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
   producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door
   de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan elkaar.
   3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien
   de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
   voorgelegd.
   4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,
   indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
   faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
   nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
   wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
   een duurzame gegevensdrager.

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking